Odszkodowanie za zniszczony samochód przez ubytki w drodze - wypowiedź radcy prawnego Piotra Kaniowskiego dla gazety codziennej "FAKT"

Za szkody wyrządzone w naszym samochodzie, których przyczyną jest dziura w drodze, wynikająca z nienależytego utrzymania stanu drogi przez jej zarządcę, należy nam się co do zasady odszkodowanie - potwierdza Piotr Kaniowski, radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie i podpowiada, jak się o nie starać.

Najpierw musimy ustalić status drogi, na której doszło do szkody, czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka czy krajowa oraz ustalić jej zarządcę: GDDKiA dla dróg krajowych, zarząd województwa dla dróg wojewódzkich, zarząd powiatu dla dróg powiatowych, wójt/burmistrz/prezydent miasta dla dróg gminnych. Do zarządców dróg należy m.in. zapewnienie należytego stanu dróg i chodników, co wynika przede wszystkim z przepisów rangi ustawowej. Większość zarządców do wykonywania tych zadań powołuje specjalne jednostki organizacyjne takie jak Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Dróg Powiatowych czy Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Po zaistnieniu szkody powinniśmy niezwłocznie zadbać o odpowiednie dowody na okoliczność przyczyn powstania szkody, stanu miejsca zdarzenia w którym przytrafiła się nam szkoda, zakresu i rodzaju uszkodzeń samochodu, na przykład poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej aparatem z telefonu komórkowego. Musimy pamiętać, że to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia, że do szkody doszło i w jakich konkretnie okolicznościach, że szkoda w naszym aucie ma związek z zaniedbaniami zarządcy drogi w zakresie jej utrzymania. Dlatego warto też zadbać o ewentualne zeznania naocznych świadków zdarzenia, którzy potwierdzą okoliczności zaistnienia zdarzenia szkodowego chociażby w pisemnym oświadczeniu, a także wezwać na miejsce szkody, bezpośrednio po jej zaistnieniu, odpowiednie służby – funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy mogą sporządzić notatkę służbową z interwencji.

Zasadniczo możemy się domagać od właściwego zarządcy drogi naprawienia szkody w postaci zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego auta (nie tylko tych kosztów rzeczywiście poniesionych i stwierdzonych fakturą ponaprawczą z warsztatu, ale też tych przewidywanych kosztów naprawy na podstawie odpowiedniej kalkulacji rzeczoznawcy), zwrotu kosztów holowania uszkodzonego auta z miejsca zdarzenia, zwrotu kosztów auta zastępczego wynajętego w miejsce uszkodzonego nienadającego się do dalszej eksploatacji po wjechaniu w dziurę i uszkodzeniu zawieszenia, opony, misy olejowej etc., kosztów poniesionych na wyceny rzeczoznawców z zakresu techniki samochodowej i rzeczoznawstwa samochodowego celem określenia wysokości przewidywanych kosztów naprawy, zakresu naprawy. Wszystkie te wydatki powinniśmy odpowiednio udokumentować zgłaszając do zarządcy drogi swoje roszczenia odszkodowawcze o naprawienie szkody.

Zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych najlepiej dokonać pisemnie do właściwego zarządcy drogi (jego jednostki), z przedstawieniem odpowiednich dowodów. Zarządcy dróg najczęściej przekazują roszczenia odszkodowawcze do rozpatrzenia przez zakłady ubezpieczeń/towarzystwa ubezpieczeniowe, które udzielały im ochrony gwarancyjnej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w dacie powstania szkody. W wypadku niezaspokojenia roszczeń odszkodowawczych przez zarządcę drogi bądź jego ubezpieczyciela zawsze pozostaje nam dochodzenie roszczeń o zapłatę na drodze postępowania sądowego.

Artykuł z gazety codziennej "FAKT" dostępny pod adresem strony internetowej: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lublin/odszkodowanie-za-zniszczony-samochod-na-dziurze-w-drodze/g1nhky6

Powrót do listy wpisów