Wychodząc naprzeciw Klientom Kancelarii - podmiotom gospodarczym, opracowaliśmy ofertę obsługi prawnej, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować. 

Nasza oferta jest rezultatem bogatych doświadczeń w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, z których wynika, że nieodpowiednie przygotowanie i funkcjonowanie działalności gospodarczej od strony prawnej często staje się przyczyną wielu problemów oraz naraża firmę na zbędne wydatki, a Państwa na dodatkowy stres.

W oparciu o profesjonalny zespół specjalistów zapewnimy Państwu gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami i zleceniodawcami.

ZALETY STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

Umowa o stałą obsługę prawną stwarza Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów zamawianych usług oraz dostosowaniu szybkości ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Korzyści, jakie daje zawarcie umowy na stałą obsługę prawną jest wiele, w tym powierzenie efektu swojej pracy w ręce prawników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych, optymalizację kosztów, krótki czas realizacji, łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, pocztą email, faxem), możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie lub w określone dni tygodnia, lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług.

ZAKRES USŁUG

■ udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa; w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta (tj. w siedzibie firmy, telefonicznie, drogą mailową).

W naszej Kancelarii możliwe jest uzyskanie porad z zakresu następujących dziedzin prawa: prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo celne, prawo międzynarodowe, prawo cywilne, prawo administracyjne (materialne i procesowe), prawo budowlane, prawo działalności gospodarczej, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo obrotu i zarządzania nieruchomościami, prawo spółdzielcze, prawo rzeczowe, prawo samorządu terytorialnego, prawo spółdzielcze, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo wekslowe, prawo zamówień publicznych, prawo zobowiązań, prawo gospodarcze i handlowe, prawo o konkurencji, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo przewozowe, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne.

■ sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie;

Zasięgnięcie opinii prawnej na temat projektu umowy często pozwala uniknąć późniejszych problemów oraz pozwala na lepsze zabezpieczenie własnych interesów oraz uniknięcie niekorzystnych postanowień umownych, zwłaszcza, gdy z propozycją umowy występuje druga strona. Specjaliści Kancelarii rekomendują skalę ryzyka i korzyści wynikające dla Klienta z poszczególnych postanowień umownych.

Nadto, zespół prawników Kancelarii oferuje możliwość przygotowania umów dostosowanych do profilu i zakresu działalności przedsiębiorcy, powszechnie występujących w obrocie gospodarczym, tj.: umowa najmu, umowa darowizny, umowa dzierżawy, umowa komisu, umowa leasingu, umowa o zakazie konkurencji, umowa o dzieło, umowa o pracę, umowa o roboty budowlane, umowa z podwykonawcą, umowa o współpracy, umowa o świadczenie usług, umowa poręczenia, umowa pożyczki, umowa przechowania, umowa spółki, umowa dostawy, umowa przewozu, umowa składu, umowa spedycji, umowa sprzedaży, umowa użyczenia, umowa zastawu, umowa zlecenia, ale także wzorów umów i pełnomocnictw. 

■ rejestracja spółek w Polsce i za granicą, przekształcanie, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek prawa handlowego z zakresu prawa handlowego, prawa pracy (akty wewnątrzzakładowe zbiorowego prawa pracy), prawa upadłościowego i układowego; kompleksowe doradztwo na etapie zawiązywania podmiotu gospodarczego, tworzenia filii bądź oddziałów, dokonywania zmian formy organizacyjnej, upadłości, rozwiązywania i likwidacji podmiotu; 

■ występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz  przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach  cywilnych;

■ reprezentowanie interesów wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników;

■ bieżące informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach prawa;

■ konstruowanie umów cywilnoprawnych;

■ uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta rokowaniach, mediacjach – których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego;

■ w przypadku spółek prawa handlowego pomoc prawna obejmuje również obsługę organów spółki, takich jak: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników i akcjonariuszy, w pełnym zakresie wykonywanych przez nich czynności, w tym również  możliwość prowadzenia od strony formalnej zebrań wszystkich organów;

WYNAGRODZENIE

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia najdogodniejszą dla Klienta formę korzystania z pomocy prawnej. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych  zleceń, z góry określona i co najważniejsze zapewnia „opiekę prawną” przez cały czas  obowiązywania umowy. Dzięki temu żadne zmiany prawa nie będą dla firmy nieprzyjemnym zaskoczeniem, a wręcz odwrotnie – zmieniające się regulacje spowodują zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane:

▪ ryczałtowo - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty  wynagrodzenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy można w przybliżeniu  określić zakres prac i ich wymiar czasowy;

▪ według stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu  poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany w przypadkach, kiedy nie  można z góry określić zakresu prac;

bądź

▪ według wykonywanych czynności – za każdą czynność z osobna, tzw. doraźna obsługa prawna.

Koszt spraw podatkowych, celnych oraz administracyjnych uzależniony jest od wartości przedmiotu sporu i wynosi zgodnie z przepisami związanymi z kosztami zastępstwa  prawnego.

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom  skomplikowania sprawy i czas jej trwania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek  godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych  miesiącach.

GWARANCJA JAKOŚCI

Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi były  świadczone zgodnie z najlepszą wiedzą, rzetelnie i rzeczowo, z troską o interesy i problemy Klienta, w przyjazny i dostępny sposób. W ramach obsługi prawnej zapewniamy fachowość i dyspozycyjność. Dokumenty przygotowujemy na życzenie Klienta w wersji papierowej oraz elektronicznej.