Specjalnością Kancelarii są usługi świadczenia pomocy prawnej w obszarze prawa ubezpieczeń. Kancelaria reprezentuje swoich Klientów i udziela im wsparcia doradczego na wszystkich etapach prowadzonych procesów dochodzenia roszczeń odszkodowawczych – od zgłoszenia szkody i likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń (ewentualnie od reprezentowania interesów pokrzywdzonego w procesie karnym), poprzez przeprowadzenie postępowania polubownego bądź postępowania sądowego przed sądami powszechnymi, na postępowaniu egzekucyjnym kończąc.

Gwarancją maksymalnej skuteczności w uzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych jest indywidualne traktowanie każdej sprawy zleconej przez Klienta, jak też zespół sprawdzonych i wysokokwalifikowanych prawników, z rozległym doświadczeniem procesowym, wykonujących swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Kancelaria zapewnia pomoc specjalistów także w pozaprawnych dziedzinach objętych zakresem świadczonych usług odszkodowawczych, umożliwiając swoim Klientom uzyskanie ich opinii w szczególnie ważnych kwestiach dla prawidłowej kalkulacji ryzyka w sprawie.

Kancelaria pomaga uzyskać satysfakcjonujące i należne poszkodowanym odszkodowanie m.in. w następujących sprawach:

 • szkód osobowych
 • szkód majątkowych
 • odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych i prawnych
 • odpowiedzialności za tzw. „błędy medyczne”
 • naruszenia dóbr osobistych
 • przesyłu energii - ustanowienia służebności przesyłu i zaspokojenia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego

Prawnicy Kancelarii zapewniają poszkodowanym ochronę przed ubezpieczycielami, którzy permanentnie czynią użytek ze swej dominującej pozycji względem ubezpieczonych-uprawnionych i bezpodstawnie odmawiają lub zaniżają wypłatę odszkodowań, albo rażąco uchybiają terminowi ich wypłaty.

Działania prawno-procesowe realizowane przez Kancelarię obejmują najczęściej dochodzenie roszczeń powypadkowych takich jak:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym i ma kompensować cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z art. 444 k.c.);
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, czyli kosztów leczenia, rehabilitacji, lepszego odżywiania poszkodowanego, opieki nad poszkodowanym, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, transportu poszkodowanego i jego bliskich, ale też przygotowanie poszkodowanego do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.); zwrot utraconych zarobków w przypadkach, krótszych okresów niesprawności poszkodowanego po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności (art. 361 k.c.);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrówanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej, utraconej w wypadku rzeczy; zwrot kosztów pojazdu zastępczego, zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu (art. 361 k.c.);

oraz dochodzenie roszczeń po śmierci poszkodowanego na skutek wypadku na rzecz jego najbliższych członków rodziny tj.:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym i ma kompensować cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.), do wypadków, które miały miejsce począwszy od dnia 3.08.2008 r.;
 • zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego w postaci życia rodzinnego – prawa do niezakłóconego życia rodzinnego (art. 448 k.c. w związku z art. 23 i art. 24 § 1 k.c.), do wypadków, które miały miejsce przed dniem 3.08.2008 r.;
 • odszkodowanie, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, czyli uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
 • renta alimentacyjna, w celu uzupełnienia dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.);

Wysokość honorarium na rzecz Kancelarii za realizację zlecenia prowadzenia sprawy odszkodowawczej jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem, w drodze obustronnych uzgodnień. Swoim klientom staramy się zawsze oferować konkurencyjne rynkowo warunki finansowe.